Disseny i implementació d'un algorisme per l'extracció d'informació de profunditat en imatges basat en la perspectiva

L'objectiu d'aquest projecte és dissenyar i implementar un algorisme per extreure informació sobre la profunditat en una imatge utilitzant la informació donada per la perspectiva (per exemple, intersecció de línies paral·leles en 3D en un punt de fuga a l'imatge).

El disseny de l'algorisme és dura a terme utilitzant llibreries ja existents de processament de la imatge en C / C++ o Matlab.

El resultat final del projecte serà una demostració amb una aplicació interactiva, on l'usuari pugui col·locar un objecte dins de la imatge i moure'l dins de diferents plans de profunditat de la imatge, mentre l'algorisme s'encarrega d'actualitzar la posició i la dimensió de l'objecte de manera automàtica. Per més informació, podeu contactar amb Felipe Calderero (felipe.calderero@upf.edu – Despatx 424, Edifici Tànger).Disseny i implementació d'aplicacions de processament de la imatge en smartphones

L'objectiu d'aquest projecte és el disseny i implementació d'una aplicació de processament de la imatge en un smartphone. Es tracta de implementar dins un entorn específic i amb certes restriccions (temps real, capacitat computacional i energia limitades) una aplicació senzilla utilitzant algorismes de processament de la imatge i visió per computador de l'estat de l'art.

El projecte seria estructurat en diverses fases:

- Fase de disseny del projecte, que inclouria l'anàlisi i elecció del dispositiu o sistema operatiu sobre el que s'implementarà l'aplicació (iPhone, android, symbian...), tenint en compte els aspectes tècnics i econòmics de cada proposta.

- Fase de disseny de l'aplicació, que inclouria la definició de les característiques i finalitat de l'aplicació, tenint en compte els algorismes disponibles a l'estat de l'art del processament d'imatges (algorisme eficient, robust...), les característiques i restriccions del dispositiu, el temps d'implementació disponible i l'interès econòmic de la proposta.

- Fase d'implementació, on es programarà i testejarà l'aplicació dissenyada.

- Fase de distribució de l'aplicació. Dependent del temps disponible i l'estat final de l'aplicació, es podria portar a terme la distribució o difusió de l'aplicació.

Per més informació, podeu contactar amb Felipe Calderero (felipe.calderero@upf.edu – Despatx 424, Edifici Tànger).


Leave a Reply.